středa, 22 červen 2016 09:12

Místní Akční Plán vzdělávání na Kolínsku - zahájení

ORP Kolín zahájil v únoru 2016 dvouletý vzdělávací projekt s názvem Místní akční plán (MAP). Je zacílen na oblast vzdělávání v mateřských a základních školách, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce všech aktérů, kteří vstupují do oblasti vzdělávání  v našem regionu.

ORP Kolín zahájil v únoru 2016 dvouletý vzdělávací projekt s názvem Místní akční plán (MAP). Je zacílen na oblast vzdělávání v mateřských a základních školách, zejména pak na vybudování a rozvoj  udržitelného  systému  komunikace  a  spolupráce  všech  aktérů,  kteří  vstupují  do  oblasti vzdělávání  v našem regionu.

Efektivnější  spolupráce  mateřských  a  základních  škol,  organizací  věnujících  se  zájmovému  či neformálnímu vzdělávání, zřizovatelů školských institucí, aktivních rodičů, kterým zaleží na vzdělání svých dětí a dalších aktérů, je zásadní pro nastavení a fungování celé vize projektu.
 
Projekt  má  pojmenovat  potřeby  v oblasti  vzdělávání  dětí  do  15  let,  a  to  jak  investiční  (např. vybudování  přírodovědných  či  chemických  laboratoří)  tak  neinvestiční  (školní  psycholog, supervizor či asistent pedagoga), které budou postupně naplňovány. Mapování  nových  podnětů,  potřeb  a  nedostatků,  rozvoj  kultury  vzdělávání  zaměřený  na  úspěch  pro každého žáka a každého pedagoga, bude pro realizaci vize projektu dalším nosným tématem.

Místní  akční  plán  přináší  zázemí  a  prostředky  pro  kvalitnější  vzdělávání  v našich  školách.  Cílí  na podporou pedagogů a jejich profesní rozvoj, ale současně vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností vyučujících.  
Významným  přínosem  jsou  plánovaná  setkání  s  odborníky  a  inovátory  českého  školství.  Tito specialisté  odhalí  nové  možnosti  našeho  regionálního  školství,  představí  inspirace,  příklady  ověřené praxí, možnosti alternativního vzdělávání, a to nejen pedagogům a ředitelům škol, ale i rodičům a všem zájemcům o vzdělávání. V neposlední řadě  napomůže  k větší míře  informovanosti  a  připravenosti na proinkluzivní vzdělávání ve školských zařízeních tohoto regionu.   
 
Očekávaným  dopadem  pak  bude  posílení  statusu  našich  pedagogů,  jejich  efektivnější  práce,  chuť hledat  nové  způsoby  práce  s dětmi  a  nadanými  dětmi,  lepší  informovanost  a  propojenost  zájemců  o vzdělávání.  
 
Projekt  bude  oficiálně  uveden  zahajovacím  workshopem  dne  19.  dubna  2016  v moderním  Centru rozvoje  podnikání  Kolín.  Pozvánka  na  setkání  bude  zveřejněna  na  stránkách  MAS  Podlipansko www.podlipansko.cz a  bude  rozeslána  všem  školským  zařízením  a  zřizovatelům  ORP  Kolín s informacemi pro zájemce. Setkání proběhne v čase mezi 12:00 a 16:00 hodinou.  Témata,  kterými  se  budeme  zabývat,  jsou  určena  pedagogickým  pracovníkům  základních  a mateřských  škol,  rodičům,  zřizovatelům  školských  zařízení,  neformálním  vzdělavatelům,  a  všem zájemcům o školství našeho regionu.  
 
Zájemci budou rozděleni do čtyř témat, která povedou profesionálové, ale i praktici svého oboru:
  Společné vzdělávání
  Polytechnická výchova
  Aktuální problémy dneška v mateřských školách
  Po čem rodič touží
 
Realizaci projektu zajišťuje Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s městem Kolín a Místní akční skupinou Zálabí, z. s.  Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

#podlipansko

Naposledy změněno pátek, 22 únor 2019 08:11

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

MAP V ORP Český Brod

Poslední aktualizace

  • středa 05 červen 2019, 13:57:42.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz


MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz