MAP Kolín - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

pondělí, 29 srpen 2016 09:34

Podrobný popis kvalifikace školního asistenta a chůvy

Jakou kvalifikaci musí mít školní asistent/ka? A jaká je kvalifikace chůvy? Odpověď na tyto otázky, se kterými se na MŠMT ZŠ i MŠ obrací, najdete v článku.

I/1.5 Chůva

Podmínkou výkonu činnosti chůvy je povinnost splňovat minimální kvalifikační požadavky v souladu s kvalifikací pozice Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo Chůva pro dětské koutky dle Národní soustavy kvalifikace, nebo min. středoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, sociální péče.

 • SŠ = SŠ/VOŠ/VŠ/CŽV.
 • Nejvhodnější varianta je absolvování zkoušky dle NSK pro pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391), protože ta je i v aktuálním návrhu novely vyhlášky, kde se řeší vzdělávání dětí do 3 let. Pokud takto novela bude přijata, budou moci osoby s touto zkouškou pracovat jako chůvu nejenom podle šablon, ale i podle zákona.
 • Nelze akceptovat různé kurzy na různá témata, která se nějakým způsobem dotýkají činnosti chůvy, nebo se tak přímo jmenují. Těmto kandidátům je potřeba doporučovat absolvování zkoušky dle NSK.

 

I/1.1 a II/1.1 Školní asistent

Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen: „zákon o pedagogických pracovnících). Při zjišťování, zda vybraná osoba splňuje kvalifikaci školního asistenta, je tedy nutné nahlédnout do zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících předpisů a vycházet z požadavků na pozici asistenta pedagoga, a to přestože školní asistent není pedagogickým pracovníkem a jeho náplň práce je odlišná.

Kvalifikace školního asistenta

Zákon 563/2004 Sb.:

 • 20
  Asistent pedagoga

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami[1], nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace[2], získává odbornou kvalifikaci

 1. a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,
 2. b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a
 3. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,
  2. studiem pedagogiky, nebo
  3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro asistenty pedagoga“),
 4. c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,
 5. d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene c) a
 6. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,
  2. studiem pedagogiky, nebo
  3. studiem pro asistenty pedagoga,
 7. e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo
 8. f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene e) a
 9. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,
  2. studiem pedagogiky, nebo
  3. studiem pro asistenty pedagoga.

(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci

 1. a) vzděláním podle odstavce 1,
 2. b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky,
 3. c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,
 4. d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a

 5. studiem pedagogiky, nebo
  2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo
 6. e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga.

 

Co se rozumí studiem pedagogiky?

Studium pedagogiky definuje zákon o pedagogických pracovních a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Zákon 563/2004 Sb.:

 • 22
  Společná ustanovení k odborné kvalifikaci

(1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku,
 2. b) pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

 

Vyhláška č. 317/2005 Sb.:

 • 3

Studium pedagogiky

(1) Studiem pedagogiky[3] získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje

 1. a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,
 2. b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,
 3. c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo
 4. d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

U obsahu studia pedagogiky pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin můžeme vyjít ze Standardů pro udělování akreditací DVPP (http://www.msmt.cz/file/36198/):

Cíle studia pedagogiky: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Časová dotace: nejméně 80 hodin studia

Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce; po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

 

Co se rozumí studiem pro asistenty pedagoga?

Studium pro asistenty pedagoga definuje již zmiňovaná vyhláška č. 317/2005 Sb.:

 • 4

Studium pro asistenty pedagoga

(1) Studiem pro asistenty pedagoga[4] získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Závěr: Školní asistent tedy musí splňovat buď:

 1. a) požadované vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících nebo;
 2. b) studium pedagogiky v minimální délce 80 hodin (dle výše citovaných předpisů), nebo;
 3. c) studium pro asistenty pedagoga v minimální délce 120 hodin (dle výše citovaných předpisů).

[1] § 16 odst. 9 školského zákona.

[2] § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

[3] § 9 a 10, § 12, § 16 a 17, § 20 a 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

[4] § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

#podlipansko

Naposledy změněno pondělí, 29 srpen 2016 09:44

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • pátek 15 leden 2021, 10:44:58.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com