MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

sobota, 07 říjen 2017 17:17

Hosty 3. Snídaně se zřizovateli byli zástupci Krajského úřadu SK z odboru školství, mládeže a sportu

V úterý 26. září 2017 se konala v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk) na Městském úřadě v Nymburce v pořadí již třetí Snídaně se zřizovateli a řediteli základních a mateřských škol v ORP Nymburk.

Setkání zahájil PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk a současně  i předseda řídícího výboru MAP Nymburk. Hned v úvodu představil novou vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče v Nymburce Markétu Tomčíkovou a přivítal přítomné.

Tentokrát byli na snídani pozváni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje z odboru školství, mládeže a sportu. Ředitele škol a starosty obcí informovali o aktuálních novinkách v oblastech financování, organizace a o legislativě upravující předškolní vzdělávání a spádovost škol a školských zařízení.

Vedoucí správního a organizačního oddělení Mgr. Ingrid Vavřínková hovořila o povinném předškolním vzdělávání, které bylo zavedeno od letošního školního roku i o možnostech individuálního vzdělávání. „V tomto regionu je oproti zbytku kraje méně problémů řešených v souvislosti s kapacitou škol a také klesl počet podaných odvolání. Nejsou ani problémy s uzavíráním smluv o spádovosti, obce se vzájemně dohodnou a nemusí tak žádat kraj o řešení situace,“ konstatovala Ingrid Vavřínková.  Společně s vedoucím odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Radkem Coufalem, pak informovala přítomné o konkurzním řízení na ředitele školy. „Ne vždy musí být jmenován ředitelem školy uchazeč, kterého konkurzní komise doporučila jako prvního v pořadí. Zřizovatel rozhodne před uplynutím šestiletého období, zda vyhlásí konkurz na místo ředitele nebo ne.“ Radek Coufal následně upozornil na zvýšení platů od 1. 11. 2017, které vláda potvrdila v pondělí 25. 9. 2017 a zmínil se o novém způsobu financování od 1. 1. 2019 a o informačních poradách, které budou na toto téma probíhat na jaře příštího roku.

Dále se diskutovalo i o problematice uzavírání pracovních smluv a dohod ředitele sama se sebou. Podle Radka Coufala se toto téma nyní objevuje hlavně v souvislosti s projekty, do kterých se školy zapojují. „V poslední době byl také zaznamenán velký nárůst asistentů pedagoga k dětem či žákům se zdravotním znevýhodněním. Zřízení této pracovní pozice má nejen zákonné povinnosti, ale i souhlas kraje vydaný ve správním řízení a další s tím spojené administrativní úkony.“

Pan Mgr. Milan Adamec z odd. financování a rozpočtu informoval o úpravách rozpočtu, které se týkají navýšení platů nepedagogů, posílení MŠ v souvislosti se změnou RVP a měsíční změny podpůrných opatření. Informoval podrobně i o financování asistentů pedagoga a podpůrných opatřeních a jejich vykazování ve výkazech.

Na závěr bloku vedoucí odboru Mgr. Coufal ředitele i zřizovatele ujistil, že v rámci prohloubení spolupráce má společně se svými kolegy v plánu i nadále navštěvovat školy a také se aktivně  účastnit porad ředitelů.

Vedoucí odboru ŠKaPP MěÚ Nymburk Markéta Tomčíková upozornila přítomné, že 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU č. 2016/679, z něhož plyne povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato povinnost se týká krajů, měst, obcí a dále právnických osob zřizovaných samosprávnými celky – tedy škol či například nemocnic. Zástupci kraje informovali, že plánují organizovat školení. O přípravě metodiky informovalo prostřednictvím sdělovacích prostředků i MŠMT.

V dalším bodu programu vystoupila za tým projektu MAP Nymburk Ing. Markéta Pošíková, která informovala přítomné o průběhu a výstupech projektu, aktivitách, které probíhaly, a ještě jsou naplánovány v závěru projektu. „Cílem výzvy je, podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Na končící projekt MAP bude navazovat MAP II, takže se bude pokračovat v tom, co bylo započato, ať už je to finanční podpora pedagogů, nákup pomůcek do škol, ale i investice. Tomu by mělo napomoci i zamýšlené vytvoření pozice koordinátora vzdělávání pro ORP Nymburk,“ nastínila budoucnost projektu Markéta Pošíková.

V závěru setkání informovala paní Marie Sitná z odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Nymburk o novinkách a změnách ve statistických výkazech škol a školských zařízení v roce 2017.

Na další Snídaně se zřizovateli a řediteli škol v ORP Nymburk se budeme těšit v následující kalendářním roce.

Prezentace hostů z Krajského úřadu Středočeského kraje jsou přiloženy níže.

#podlipansko

Naposledy změněno sobota, 07 říjen 2017 18:07

Chystáme pro Vás ...

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

  • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com