MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 04 duben 2019 14:58

Místní Akční Plán II na Nymbursku

Map II na Nymbursku

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán.

Specifické cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Koncepční otázky, rozvoj a šíření nových přístupů ve vzdělávání, a celoplošná podpora škol při řešení problémů, se kterými se potýká většina škol, je řešena jinými druhy intervencí, popsanými výše (systémové a koncepční projekty, tematická partnerství na národní nebo krajské úrovni, šablony do škol). 

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Koordinovaný a koncentrovaný přístup MAP při řešení místních potřeb

Na úrovni MAP dojde k propojení dílčích strategických priorit, které již byly v území vytvořeny. Strategické priority již definované na území budou základem pro strategický rámec místního akčního plánu.

a) Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená funkční partnerství. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly dosud vytvořeny v území, zejména:

 • školské koncepce v území spádového obvodu ORP (včetně těch vytvořených v projektech OP VK, např. ve výzvách 43, 46, 47);
 • schválené strategie dobrovolných svazků obcí;
 • strategie CLLD na území MAS ležících na území;
 • strategií sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území;
 • strategie rozvoje svazkových škol.

b) Místní akční plán by také měl promítnout potřeby identifikované na vyšších územních úrovních:

 • strategické záměry velkých měst, která zpracovávají Integrované plány rozvoje území (IPRÚ);
 • strategické záměry městských aglomerací, které zpracovávají Integrované teritoriální iniciativy (ITI).
 • Pokud IPRÚ nebo ITI nepřistoupí k tomu, že se v rámci území, které pokrývají, budou tvořit MAP v územích ORP, pak je nutné, aby zástupci IPRÚ nebo ITI byli zapojeni do tvorby MAP jako povinný partner.

c) Dílčí části místního akčního plánu

MAP se může, v případě potřeby, skládat z dílčích částí. Například část MAS + město, nebo sever/ jih, případně město + venkov + sociálně vyloučená lokalita (ve které probíhá projekt v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách), apod.

Při přípravě MAP je také možné využít zkušeností větších území správních obvodů ORP , které zapojily desítky škol v tzv. klastrech škol, spolupracujících při akčním plánování.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 19 červen 2019 14:36

Aktuality Nymburk

 • Inspirativní kavárna s Martinem Janem Stránským
  Inspirativní kavárna s Martinem Janem Stránským

  Einstein měl pravdu: Zabijákem lidstva bude technologie


  Nechat děti dívat se na obrazovku, nechat jim v rukou mobily, ano, či ne? Jinými slovy, jaký vliv má současné využívání moderní technologie na vývoj lidského mozku? Skutečně lidstvo hloupne? Anebo je to přehnaná obava minoritní skupiny vědců? To byl ve zkratce obsah první letošní Inspirativní kavárny, tradiční akce projektu MAP II na Nymbursku pro širokou veřejnost. Jejím hostem nebyl nikdo povolanější než doktor Martin Jan Stránský, celosvětově uznávaný neurolog, vědec, primář na Yaleské univerzitě v USA… A přítomná široká veřejnost se nestačila divit.

  V úvodu své přednášky ocenil pan doktor Stránský funkční bar na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce. „Budete moct jít na panáka, až uslyšíte vědeckými fakty podložené informace o tom, že lidstvo skutečně stojí po dvou stech tisících let na existenční křižovatce,“ řekl téměř šedesátce přítomných, kteří zaplnili prostor do posledního místa. „Ne každá technologie je špatná, taková žehlička má svůj význam,“ zahájil zvesela svoji přednášku doktor Stránský. V první části ukázal názorným a zároveň zábavným způsobem posluchačům, jak se vyvíjí lidský mozek jedince i z hlediska lidského rodu. V druhé části pan doktor přitvrdil a kladl před publikum výsledky dlouhodobých vědeckých výzkumů, které dokazují, že vlivem technologie za posledních 20 let:
  IQ se nezvyšuje, ba klesá
  • Klesají výsledky ve standardizovaných testech
  • Procento lidí s depresí se zdvojnásobilo (u adolescentů se zvýšilo o 70%)
  • Více než 50% studentů trpí úzkostí
  • Počet sebevražd se zvýšil o 25% (ČR je v EU nad průměrem: 4 sebevraždy denně)

  Víme, co nám způsobuje náš miláček mobilní telefon? Narušuje aktivní paměť a dialog, neboť nepřetržitě vyžaduje pozornost. I když je vypnutý. Mezi prokazatelné negativní dopady patří horší pracovní výsledky. Největší světové firmy to už vědí. A také Francie, která vloni průlomově zakázala užívání mobilů na všech typech škol v celé zemi.
  Co sociální sítě, populární komunikační způsob dneška? Je potvrzeno, že jsou cíleně vymyšleny tak, aby se na nich stal člověk závislým. Facebook a spol. spouští v mozku tvorbu dopaminu (chemická látka, která vzniká v mozku a způsobuje vznik příjemných pocitů, pozn. aut.), podobně jako po požití stimulačních drog, např. heroinu nebo kokainu. Co to udělá s mozky našich dětí, resp. jejich dětí, raději nedomýšlet. Když tohle prokoukl Sean Parker, zakládající prezident Facebooku, na svoji pozici v roce 2017 rezignoval. Bill Gates, Tim Cook ani Steve Jobs nedovolili svým dětem používat doma ani ve škole počítač a internet. I oni věděli, proč.

  Shrnuto, podtrženo: vědecká fakta dokládají, že počítače a internet mění způsob, jak mozek přebírá a zpracovává informace, a to podkopává jeho evoluční schopnosti a přirozený proces myšlení a učení se. Tím se mění neurochemické procesy a trasy v mozku. Tyto změny pak budou platit nezávisle na používání počítače, internetu. Doktor Stránský měl na začátku svého vystoupení pravdu. Po jeho přednášce a následné diskusi se stal bar v Inspirativní kavárně prvním záchranným kruhem pro řadu přítomných.

  Co tedy, probůh, dál? Moderní technologii nezatracujme, avšak pokusme se ji využívat s rozumem a s mírou. A hlavně nedopusťme, aby převálcovala naše děti. Stále se jim nabízí na téhle dosud nádherné planetě mnoho skutečné, nikoli virtuální krásy. Tento vážný apel je určen v první řadě pedagogům a rodičům...

  Ivana Šmejdová
  Realizační tým MAP II na Nymbursku

   

   

 • Seminář pro učitele a asistenty: Specifikace práce s autistickými dětmi
 • Lednová Inspirativní kavárna
 • Vše nejlepší do nového roku!!!
 • Jak se vzdělává u protinožců?
  Jak se vzdělává u protinožců?

  V Austrálii do školy? Jedině s doprovodem!

  Nejen tuhle překvapivou informaci, ale mnoho zásadních sdělení o školství a vzdělávání v Austrálii se dozvěděli účastníci poslední letošní Inspirativní kavárny projektu MAP II na Nymbursku, která se uskutečnila v úterý 10. prosince na Malé scéně Hálkova divadla. Hostem byla tentokrát Anna Prášková, vysokoškolská pedagožka žijící už bezmála dvacet let v Austrálii.

  Životní příběh Anny je inspirativní stejně jako její profesionální dráha. Práce zdravotní sestry v kolínské nemocnici, kam Anna nastoupila po ukončení střední zdravotnické školy, ji bavila a chtěla se dál vzdělávat. Ledová sprcha přišla ve chvíli, kdy jí vrchní sestra zatrhla další studium. Někoho taková zkušenost zašlápne do země, Aničku vyburcovala k aktivitě. Zabalila kufr a odjela nejprve pracovat a studovat jazyk do Anglie, posléze využila pozvání do Austrálie. Tady, v městě Gold Coast poblíž Brisbane, uvízla natrvalo...

  Přijít do cizí země a profesně se zde prosadit není, jak známo, vůbec snadné. Anně se to podařilo, ale znamenalo to nevzdat se, když jí neuznali odbornou kvalifikaci z Česka a mohla pracovat v nemocnici pouze na podřadných pozicích, přestože ze zkušenosti věděla, že umí víc než australské zdravotní sestřičky. Znamenalo to nevzdat se, když musela znovu absolvovat testy z angličtiny, které úspěšně složila přímo v Británii. Znamenalo to vytrvat v překonávání mnoha administrativních překážek, vystudovat psychologii na univerzitě, složit doktorát a získat pozici vysokoškolského pedagoga kombinovanou s prací ve výzkumu. Ovšem na rozdíl od obvyklé praxe v ČR musí stále svými výkony a přístupem přesvědčovat šéfa i kolegy, že si ji skutečně zaslouží. Pracovní smlouva se získává výhradně na dobu určitou…

  Shrňme namátkou několik pro a proti z oblasti vzdělávání u protinožců, která v kavárně zazněla.
  - Předškolní vzdělávání, jak je známe z Čech, zde de facto neexistuje, pouze poměrně nákladné „hlídání dětí;
  - Všichni projdou desetiletou povinnou školní docházkou, případně pokračují další dva roky a volí si buď odborné zaměření nebo přípravu na další studium. Získaný kredit, tzv. ATAR score opravňuje k výběru studia na univerzitách;
  - Stát reguluje akreditace programů a zaručuje jeden kvalifikační systém, což umožňuje prostupnost vzdělávání v celé zemi;
  - Při všech školách včetně základních fungují „centra zaměstnanosti“, která včas a kvalifikovaně směrují žáky i studenty k odpovídajícím profesím
  - Vzdělávání je inkluzivní, ale na rozdíl od českých škol mají ty australské pro inkluzi podmínky (dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů, prostory, pomůcky atd.).    Zároveň fungují speciální školy;
  - Poměrně rozšířené je domácí vzdělávání (souvisí s velkými vzdálenostmi i častým dlouhodobějším cestováním Australanů). Obecně jsou Australané víc flexibilní;
  - Učitelství nepatří mezi prestižní povolání podobně jako u nás!
  - Lidé se vzdělávají celoživotně, výjimkou nejsou osmdesátníci studující na univerzitách;
  - Zákon nařizuje doprovázet dítě do školy až do 12 let jeho věku! Tedy přivézt a odvézt ho autem nebo s ním čekat na zastávce autobusu či dokonce před domem, než dorazí školní bus.

  Výše uvedené není zdaleka vše, o čem jsme si s Annou Práškovou v Inspirativní kavárně povídali, nicméně jsme chtěli alespoň malinko přiblížit vzdělávání na vzdáleném kontinentu. Zbývá už jen naznačit atmosféru čtvrtečního podvečera: tedy vězte, že byla plná slunce, tepla, pohody a usmívajících se lidí v čele s Annou Práškovou, jejíž nakažlivý optimismus byl vrcholným zážitkem. Zvláště v době české předvánoční hektiky…

  Ivana Šmejdová

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MAP II na Nymbursku

  Co se povedlo od září 2018 :-)

  https://www.youtube.com/watch?v=t-FX7q0jsK4

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • úterý 21 leden 2020, 09:42:49.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

jana.zabranska@mukolin.cz

jarmila.dvorakova@mukolin.cz