MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 04 duben 2019 14:58

Místní Akční Plán II na Nymbursku

Map II na Nymbursku

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán.

Specifické cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Koncepční otázky, rozvoj a šíření nových přístupů ve vzdělávání, a celoplošná podpora škol při řešení problémů, se kterými se potýká většina škol, je řešena jinými druhy intervencí, popsanými výše (systémové a koncepční projekty, tematická partnerství na národní nebo krajské úrovni, šablony do škol). 

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Koordinovaný a koncentrovaný přístup MAP při řešení místních potřeb

Na úrovni MAP dojde k propojení dílčích strategických priorit, které již byly v území vytvořeny. Strategické priority již definované na území budou základem pro strategický rámec místního akčního plánu.

a) Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená funkční partnerství. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly dosud vytvořeny v území, zejména:

 • školské koncepce v území spádového obvodu ORP (včetně těch vytvořených v projektech OP VK, např. ve výzvách 43, 46, 47);
 • schválené strategie dobrovolných svazků obcí;
 • strategie CLLD na území MAS ležících na území;
 • strategií sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území;
 • strategie rozvoje svazkových škol.

b) Místní akční plán by také měl promítnout potřeby identifikované na vyšších územních úrovních:

 • strategické záměry velkých měst, která zpracovávají Integrované plány rozvoje území (IPRÚ);
 • strategické záměry městských aglomerací, které zpracovávají Integrované teritoriální iniciativy (ITI).
 • Pokud IPRÚ nebo ITI nepřistoupí k tomu, že se v rámci území, které pokrývají, budou tvořit MAP v územích ORP, pak je nutné, aby zástupci IPRÚ nebo ITI byli zapojeni do tvorby MAP jako povinný partner.

c) Dílčí části místního akčního plánu

MAP se může, v případě potřeby, skládat z dílčích částí. Například část MAS + město, nebo sever/ jih, případně město + venkov + sociálně vyloučená lokalita (ve které probíhá projekt v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách), apod.

Při přípravě MAP je také možné využít zkušeností větších území správních obvodů ORP , které zapojily desítky škol v tzv. klastrech škol, spolupracujících při akčním plánování.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 19 červen 2019 14:36

Aktuality Nymburk

 • Připomínky ke Strategickému rámci MAP II

  Pokud byste se chtěli podílet na aktualizaci Strategického rámce, důležitého dokumentu MAP, můžete své připomínky zasílat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

  Strategický rámec zahrnuje vize týkající se vzdělávání v našem regionu a stanovuje si konkrétní cíle, které by v budoucnu měli naplňovat všichni aktéři formálního i neformálního vzdělávání. 

  Pracovní verze Strategického rámce k nahlédnutí zde:https://vzdelavani-spolecne.cz/images/SR_MAP_II_%C4%8Derven_2020_podklad_pro_web.pdf

 • Setkání malotřídek na Nymbursku a Kolínsku
 • Inspirativní letní škola
 • Inspirativní kavárna
  Inspirativní kavárna

  Inspirativní kavárna na Rádiu Patriot!

  Vzhledem k tomu, že jsme museli všechny jarní Inspirativní kavárny zrušit, natočili jsme pro Vás první Inspriativní kavárnu online, určenou zejména rodičům. 

  Téma více než aktuální: Výuka v nouzovém stavu.

  Ve studiu se sešli moderátor Pepa Podolák, koordinátorka MAP na Nymbursku Šárka Dvořáková a psycholožky a lektorky Dana Marková a Hana Slobodová.

   

  https://hearthis.at/radio-patriot-ue/inspirativne-kaverna-online-veuka-v-nouzovem-stavu-dana-markove-a-hana-slobodove-20.5.2020/

 • Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Pomozte rodinám s ICT vybavením pro online výuku!
  Hledáme firmy dodávající hardware.
  Pomozte školám a rodinám při zajištění on-line výuky!
   
  Projekt MAP II na Nymbursku hledá na základě aktuálně zjištěných potřeb škol, resp. rodin v ORP Nymburk firmy, které jsou schopné velmi pružně poskytnout školám/rodinám  počítače, notebooky a tablety za citelně nízké ceny (i použité, repasy atd.) nebo je případně na určitou dobu zapůjčit.
   
  Parametry:
  - operační systém s platnou licencí Microsoft Windows
  - kamera a mikrofon
  - Wi-Fi
  - aspoň 4 GB paměti RAM
  - datové úložiště 120 GB a více
  - klávesnice s českými znaky 
  Pokud k takovým  firmám patříte, zašlete prosím stručný popis vaší nabídky s údaji o nejnižších možných cenách a s konkrétními kontakty, na které by se zájemci mohli obracet. 
   
  Děkujeme předem za spolupráci! 
   
  Realizační tým MAP II na Nymbursku, kontakt:
  Ivana Šmejdová, tel. 702 230 043, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  Milena Válková, tel. 721 170 352, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • MAP pomáhá školám!
  MAP pomáhá školám!

  MAP II vyráží na pomoc školám v časech korona viru!

  Když jsme informovali učitelskou i širokou veřejnost začátkem roku 2020 o připravovaných akcích Místního akčního plánu vzdělávání II na Nymbursku (MAP II), zaměřených na mnohovrstevnou podporu škol v ORP Nymburk v tomto roce, netušili jsme, stejně jako nikdo jiný, že z nich za dva měsíce zbydou jen malé loužičky našich přání jako po zmrzlině rozteklé na slunci… Život nás všech, nejen na Nymbursku a v celé zemi, leč i v celé Evropě, ba dokonce na celé globalizované zeměkouli se během pár týdnů změnil k nepoznání.

  Naše každodenní přítomnost v kanceláři, osobní kontakty se zástupci škol, workshopy a semináře za účasti pozvaných lektorů i oblíbené Inspirativní kavárny v příjemném pološeru Malé scény Hálkova divadla u dobré kávy byly dočasně přerušeny stejně jako přítomnost dětí ve školních lavicích či na zahradách mateřinek. ALE! To neznamená, že se nic neděje a nebude dít, dokud neskončí bezprecedentní omezení styku lidí ve veřejném prostoru. Učitelé vyučují, seč jim stačí síly (někdy až přespříliš horlivě), učíce se používat nové formy on-line komunikace, a s nimi se tomu učíme i my. Osobní setkávání byla nahrazena videokonferencemi a telefonickými hovory. K těm sáhl realizační tým MAP II jako k prvnímu způsobu komunikace a kontaktoval téměř dvě desítky ředitelů základních a mateřských škol z mapáckého seznamu, aby zjistil, jak fungují, jaké největší problémy aktuálně řeší a jak by projekt MAP II mohl být školám za současného stavu nápomocný. Všem, s nimiž jsme hovořili, patří velký dík. Nejenže nám nikdo s telefonem nesekl, ale přes veškeré, zcela nové starosti s námi všichni vstřícně hovořili. Díky tomu jsme se mohli zorientovat v situaci a na základě toho definovat několik prvních konkrétních opatření, která by mohla školám přinést bezprostřední užitek a pomoc. Přinášíme jejich stručný přehled, který bude podrobněji rozpracován a rozeslán v nejbližších dnech do všech škol v ORP Nymburk:

  • Vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení řady škol, zejména těch menších, a rovněž leckterých rodin (jeden počítač/notebook na dvě a více dětí) se pokusíme vytvořit „shromaždiště nabídek hardware“ od firem i NNO v blízkém okolí, které jsou schopny dodat za nízké ceny PC či tablety nebo zajistit zapůjčení hardware na potřebnou dobu.

  • Pokusíme se vytvořit podobné shromaždiště tentokrát na poli on-line výukových programů, ale vzhledem k současnému nepřebernému množství nabídek by se mělo jednat o výběr s určitou garancí či doporučením. 

  • Připravíme nabídku vybraných webinářů pro učitele/ředitele, neboť výhodou této formy vzdělávání a kontaktů s kolegy je možnost individuálního využití v čase.

  • Zajistili jsme „technickou podporu na telefon“. Pokud si nebudete vědět rady s přihlašováním do nového on-line prostředí nebo s následným pohybováním se v něm, volejte pro rychlou pomoc Davida Záhoru (MAP Kolín), tel. 605 013 637.

  • V omezené míře podpoříme individuálně školy z hlediska materiálních požadavků (na základě konkrétních informací získaných v rámci loňského zjišťování potřeb škol).

  • Zcela aktuálně můžeme školám nabídnout objednání dezinfekce. V případě zájmu kontaktujte MAS Svatojiřský les, Šárku Dvořákovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Na již zmíněné plánované akce, např. dubnový workshop s Jakubem Švecem či Inspirativní kavárny s Janem Potměšilem (duben) a Mahulenou Bočanovou (květen) jsme nerezignovali, jenom se je pokusíme přesunout na podzimní termíny.

  • Pokračujeme v přípravě letní školy pro učitele, která je naplánována na 17. – 20. srpna 2020. Věříme, že se v Poděbradech s některými z vás na inspirativních workshopech koncem léta setkáme.


  Sledujte nás nadále zde, na našich stránkách, budeme vás jejich prostřednictvím průběžně informovat nejen o výše nastíněných aktivitách, ale i o našich dalších záměrech.

  Sledovat nás můžete i na FCB https://www.facebook.com/MAPNymburkKolin/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCdyUkMyXuwuMsdzOPRB8XQj9Euk_WGIGH9Lvt83r5hVhlAtVa_qFElVjwS-BIZswPK-RyM9Y_4gpPR


  Nepochybujeme o tom, že si společnými silami s prožluklou virovou situací poradíme!

  Realizační tým MAP II na Nymbursku

   

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • pondělí 13 červenec 2020, 09:37:38.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

veronika.svobodova@mukolin.cz