MAP Nymburk - Vyberte si, prosím, z nabízených voleb

čtvrtek, 04 duben 2019 14:58

Místní Akční Plán II na Nymbursku

Map II na Nymbursku

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán.

Specifické cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Koncepční otázky, rozvoj a šíření nových přístupů ve vzdělávání, a celoplošná podpora škol při řešení problémů, se kterými se potýká většina škol, je řešena jinými druhy intervencí, popsanými výše (systémové a koncepční projekty, tematická partnerství na národní nebo krajské úrovni, šablony do škol). 

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Koordinovaný a koncentrovaný přístup MAP při řešení místních potřeb

Na úrovni MAP dojde k propojení dílčích strategických priorit, které již byly v území vytvořeny. Strategické priority již definované na území budou základem pro strategický rámec místního akčního plánu.

a) Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená funkční partnerství. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly dosud vytvořeny v území, zejména:

 • školské koncepce v území spádového obvodu ORP (včetně těch vytvořených v projektech OP VK, např. ve výzvách 43, 46, 47);
 • schválené strategie dobrovolných svazků obcí;
 • strategie CLLD na území MAS ležících na území;
 • strategií sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území;
 • strategie rozvoje svazkových škol.

b) Místní akční plán by také měl promítnout potřeby identifikované na vyšších územních úrovních:

 • strategické záměry velkých měst, která zpracovávají Integrované plány rozvoje území (IPRÚ);
 • strategické záměry městských aglomerací, které zpracovávají Integrované teritoriální iniciativy (ITI).
 • Pokud IPRÚ nebo ITI nepřistoupí k tomu, že se v rámci území, které pokrývají, budou tvořit MAP v územích ORP, pak je nutné, aby zástupci IPRÚ nebo ITI byli zapojeni do tvorby MAP jako povinný partner.

c) Dílčí části místního akčního plánu

MAP se může, v případě potřeby, skládat z dílčích částí. Například část MAS + město, nebo sever/ jih, případně město + venkov + sociálně vyloučená lokalita (ve které probíhá projekt v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách), apod.

Při přípravě MAP je také možné využít zkušeností větších území správních obvodů ORP , které zapojily desítky škol v tzv. klastrech škol, spolupracujících při akčním plánování.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

#podlipansko

Naposledy změněno středa, 19 červen 2019 14:36

Aktuality Nymburk

 • Jak se z toho nezbláznit! aneb setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
 • Webinář s lektorkou Veronikou Havelkovou na téma rozvoj matematické gramotnosti
 • VÍTĚZOVÉ NAŠÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE!!! :-)
  VÍTĚZOVÉ NAŠÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE!!! :-)
  Už známe VÍTĚZE naší podzimní soutěže na téma Světový den pozdravů a domácí učení!!!
  Udělali jste nám svými pozdravy velikánskou radost a už se těšíme, jak postupně všechny vaše příspěvky zveřejníme! ?
   
   
  Dnes tedy alespoň jména vítězů:
  1. kategorie: školky
   
  Na prvních třech místech (bez určení pořadí) jsou tyto školky:
  MŠ Netřebice
  MŠ Adélka, třída Rybičky
  MŠ Kovanice
  Vítězné školky získávají výlet pro celou třídu včetně vstupného a dopravy, a to buď do ZOO Chleby, do LABYRINTÁRIA či do Lesního podniku a zámku v Kostelci nad Černými lesy. O tom, kam která školka pojede, rozhodne spravedlivý los po Novém roce! ?
  Všem ostatním zúčastněným třídám a školkám děkujeme a jako cenu útěchy přineseme do každé třídy křídy! ?
   
   
  2. kategorie: děti z prvního stupně
   
  1. místo: Daniel z Rožďalovic, 8 let, který nás potěšil videem s loutkovým divadlem, a kromě první ceny (rodinná vstupenka Elbiana - vstup do Mirakula, LABYRINTÁRIA, ZOO Chleby a Tankodromu Milovice) získává ještě zvláštní cenu poroty.
  Co to bude? Milý Dane, nech se překvapit! ?
  2. místo: Katka ze Sadské, 10 let, získává cenu Na den ošetřovatelem v ZOO Chleby + rodinnou vstupenku
   
  a POZOR, protože se nám sešlo tolik krásných soutěžních příspěvků od všech dětí, rozhodla se porota udělit 3. místo VŠEM DĚTEM, které se soutěže v této kategorii zúčastnily.
  Cenu rodinná vstupenka 2+2 do ZOO Chleby tedy získávají:
   
  Eliška z Nymburka, 6 let
  Mark z Nymburka, 7 let
  Zuzka z Bobnic, 6 let
  Maruška z Nymburka, 7 let
  Ema ze Sadské, 9 let
  Adélka z Bobnic, 9 let
  Ondra z Nymburka, 7 let
  Silvie ze Sadské, 9 let
  Johanka z Nymburka, 11 let
  Eliška ze Sadské, 10 let
  Zvláštní cenu za 2. kategorii se porota rozhodla udělit ještě desetiletému Vojtovi z Nymburka, který nás příjemně překvapil originální pohádkou na téma Covid. Co asi Vojto dostaneš? Brzy se to dozvíš a vy si už brzy budete moci pohádku přečíst. ?
   
  3. kategorie: děti z druhého stupně:
  1. místo: Lukáš ze Sadské, 14 let, získává tablet
  2. místo: Amálka z Nymburka, 11 let, získává chytré hodinky
  3. místo: Karolína z Nymburka, 14 let, získává bezdrátová sluchátka
   
  A nakonec 4. kategorie, naše statečné MATKY! ?
  1. místo: Karolína, matka dvou dětí ze ZŠ Letců R.A.F. Nymburk (hlavní cena: rodinná vstupenka Elbiana)
  2. místo: Markéta, matka dvou dětí z MŠ a ZŠ Hrubý Jeseník (poukaz na nákup masa na farmě Seletice v hodnotě 1000 Kč)
  3. místo: Kateřina, matka dvou dětí ze ZŠ Bobnice (poukaz na nákup v sýrárně Kostelní Lhota v hodnotě 500 Kč).
   
  Moc všem zúčastněným děkujeme a během příštího týdne se můžete těšit na zveřejnění soutěžních příspěvků. Každého ze soutěžících (případně rodinné zástupce) budeme kontaktovat mailem či telefonicky, abychom se domluvili na předání ceny.
  Fotka, kterou vidíte u toho příspěvku, je podzimním pozdravem z MŠ Netřebice.
  Posíláme mnoho pozdravů vám všem a těšíme se zase někdy příště! ?
 • Vánoční a novoroční přání MAP II na Nymbursku
 • Pojďme si poslat pozitivní energii a pozdravme se alespoň na dálku! :-)
 • Píšeme rodičům!
  Píšeme rodičům!

  Milí rodiče,

  v projektu Místní akční plán vzdělávání II na Nymbursku (MAP) je naše pozornost zaměřena nejen na podporu pedagogů a škol, ale obrací se rovněž k vám, neboť jste hlavním a nezastupitelným článkem v řetězci vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Jednou z významných aktivit podpory rodičovské veřejnosti se stala v rámci projektu v minulých letech Inspirativní kavárna. Přinášela setkání se zajímavými osobnostmi, které mají co říct k nejrůznějším otázkám v oblasti výchovy a vzdělávání. V důsledku koronové pandemie však byly na přechodnou dobu utlumeny veškeré veřejné akce. Navíc jste se ocitli opět v roli domácích vzdělavatelů a budete teď pro své děti náhradními učiteli. Ne každý z vás má pedagogické zkušenosti, a ne každý z vás ví, kde čerpat inspiraci pro domácí výuku.

  Proto přicházíme jako MAP s námětem, který může prospět nejen vašim dětem, ale i celé vaší rodině. A to nejen po dobu krize, ale i po návratu k „normálnímu“ způsobu života. V čem spočívá?

   V co nejčastějším pobytu venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu, protože i tam může probíhat vaše domácí škola!

  Prospěšnost pobytu venku není naším výmyslem, ale potvrzuje ji řada tuzemských i zahraničních výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky. Koneckonců děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené!

  S laskavým svolením Učíme se venku a Jděte ven!cz si dovolujeme uvést, v čem je pobyt v přírodě tolik prospěšný:

  • Hra v přírodě skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte. Při hře venku dítě zapojuje všech pět smyslů a maximálně rozvíjí tělesné i mentální schopnosti.
  • Děti, které si hrají často venku, jsou více fyzicky aktivní, mají menší riziko nadváhy
   a krátkozrakosti
   , zlepšují si motoriku, budujísi imunitu.
  • Připobytu v přírodě se čistí hlava a snižuje únava z myšlení. Co se naučíme skrze zážitky venku, ukládá se v mozku hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.
  • Blízkost přírody a pobyt v ní pomáhají lépe pracovat se stresem, úzkostí či depresí.
  • Při pobytu venku zaznamenávají školy u dětí úbytek kázeňských problémů a zlepšení výsledků učení. To platí ve stejné míře i pro rodinu,
  • Pobyt v přírodě prospívá tělu, mysli, vztahům v rodině a v neposlední řadě i celé planetě – známe-li přírodu, chováme se k ní ohleduplněji a s úctou.

  Že jsme neobjevili nic nového a že už to dávno víte? Tak tedy obléct bundy, obout pořádné boty a hurá ven! Že venku prší a fouká vítr? Co na tom sejde! Náš recept je jednoduchý, laciný, a hlavně velmi účinný. Venku se dá učit matematika, český jazyk, přírodopis, biologie, výtvarná výchova a mnoho dalšího, přičemž se vše odehrává v tělocvičně pod širým nebem. Pro ty z vás, které námět zaujal, doporučujeme www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz, kde naleznete spoustu konkrétních návodů na to, jak při výuce venku postupovat či jak a na co si můžete venku hrát.  

  Můžeme vám teď už také prozradit, že připravujeme vydání stolního kalendáře na rok 2021 s pracovním názvem Pojďme ven! I v něm najdete spoustu aktivit, které budou provázet celým rokem a inspirovat vás k pobytu venku.

  Pro aktuální informace týkající se vzdělávání sledujte náš Facebookový profil: https://www.facebook.com/MAPNymburkKolin

  Pro inspiraci, jak zvládat domácí výuku v nouzovém stavu, si můžete poslechnout Inspirativní kavárnu online s psycholožkami Danou Markovou a Hanou Slobodovou, kterou jsme natočili už na jaře ve spolupráci s Rádiem Patriot:

  https://www.youtube.com/watch?v=7UL3LNjE6FQ&t=321s

  Ležet za pecí a čekat na lepší zítřky není náš styl! 

  Přejeme hodně společných zážitků v přírodě, pevné nervy při domácím vzdělávání a v neposlední řadě pevné zdraví celým vašim rodinám!

  Za Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku Milena Válková a Ivana Šmejdová

Vzdělávání společně

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.

Poslední aktualizace

 • pátek 22 leden 2021, 10:06:48.

Tady jsme

Kontaktujte nás

MAS Podlipansko, o.p.s.

kancelář a korespondenční adresa:
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu:438868349/0800

MAP vzdělávání Nymbursko
projekty@podlipansko.cz

MAP II vzdělávání Kolínsko

manager.map2@gmail.com